Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli publicznych w Gminie Police

 

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli publicznych
w Gminie Police

na rok szkolny 2013 /2014

 

 1. Do przedszkola przyjmuje się wszystkie zgłoszone dzieci, jeżeli liczba złożonych wniosków jest mniejsza bądź taka sama, jak liczba miejsc, którymi dysponuje przedszkole.

 1. Dzieci już uczęszczające do przedszkola przyjmowane są obligatoryjnie pod warunkiem złożenia oświadczenia o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki przez rodziców.

 1. Jeżeli liczba złożonych wniosków do przedszkola jest większa niż liczba miejsc to pierwszeństwo w naborze do przedszkola mają dzieci rodziców pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym.

 1. Jeżeli liczba osób uprawnionych do przyjęcia do przedszkola jest większa od liczby miejsc, którym ono dysponuje o przyjęciu do placówki rozstrzyga losowanie.

 1. Jeżeli do przedszkola zostanie przyjęte jedno dziecko z rodzeństwa to kolejne ubiegające się o przyjęcie zostaje również przyjęte.

 1. Dla dzieci nie przyjętych w drodze losowania, a które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej lub zdrowotnej, bądź spełniają warunki określone
  w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego
  2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232), tworzy się rezerwę miejsc w przedszkolu. Liczba przyjętych dzieci w ramach rezerwy nie może być większa niż liczba oddziałów w przedszkolu (ograniczenie to nie dotyczy przedszkoli z oddziałami integracyjnymi).

 1. Rekrutację dzieci do przedszkola przeprowadza Przedszkolna Komisja Rekrutacyjna.

 1. W ciągu roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dzieci przyjmowane są decyzją dyrektora przedszkola.

 1. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola składa się każdego roku w kwietniu (dotyczy to również dzieci już uczęszczających do przedszkola).

 1. Wniosek będzie rozpatrywany, jeżeli:

  1. jest kompletny, złożony we właściwym terminie i tylko do jednego przedszkola (dotyczy to również dzieci już uczęszczających do przedszkola),
  2. wnioskodawca nie zalega z opłatami za usługi świadczone przez przedszkola i żłobek w Gminie Police.
 1. W przypadku, gdy dziecko mieszka poza Gminą Police, wniosek będzie  rozpatrywany tylko wówczas, gdy liczba wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, jest mniejsza niż liczba miejsc w przedszkolu.

 1. Rekrutacja dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny przeprowadzana jest do
  20 maja każdego roku.

 1. Po przeprowadzeniu rekrutacji dyrektor powiadamia wnioskodawców o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola poprzez wywieszenie listy imiennej na tablicy ogłoszeń.

 1. Dzieci nie przyjęte do wybranego przedszkola, mogą zostać przyjęte do innej placówki przedszkolnej na terenie Gminy Police, jeżeli będą w niej wolne miejsca, według zasad obowiązujących w I naborze.

 1. Informację o wolnych miejscach w innych przedszkolach przekazuje wnioskodawcy dyrektor przedszkola, w którym złożono wniosek.

 1. Druki wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola można otrzymać w każdym przedszkolu, są dostępne również na stronie internetowej Gminy Police: www.bip.police.pl (druki i wnioski do pobrania).

 

Police, 12.03.2012 r.