Procedury

Procedury obowiązujące w przedszkolu
Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola

Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do :

 • przyprowadzanie i punktualne odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo (upoważnienie na piśmie
 • przyprowadzanie do przedszkola tylko dzieci zdrowych,
 • przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa,
 • jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić telefonicznie rodziców dziecka (prawnych opiekunów). W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów, nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 • Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców, musi być poświadczone przez Sąd Rodzinny.

 

Prawa i obowiązki rodziców

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 • zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu,
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty i pomoce,
 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 • dbanie o wygląd estetyczny, czystość osobistą i odzież dziecka,


Rodzice mają prawo do:

 • zapoznania się z programem oraz z zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z pracy przedszkola,
 • wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela,
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa.

 

Prawa dziecka

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • poszanowania jego godności osobistej,
 • poszanowania własności,
 • rozmowy na każdy temat
 • akceptacji jego osoby.